Hơn 100 đầu sách mang dấu ấn của Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu trên nhiều lĩnh vực

(vukhieu.vn) Trong suốt quá trình giảng dạy, nghiên cứu, Giáo sư, Anh hùng Vũ Khiêu đã cho ra đời nhiều tác phẩm quan trọng ở nhiều lĩnh vực: triết học, đạo đức học, văn học, nghệ thuật, văn hóa, xã hội, nghiên cứu và giới thiệu thơ văn và cuộc đời của một số thi hào, các tác phẩm về tư tưởng Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.