Từ khóa "GS Vũ Khiêu: "Ở làng tôi, giàu có chưa chắc đã được trọng bằng có chữ"" :