Bàn về đức trị và pháp trị trong công tác xây dựng Đảng cùng GS Vũ Khiêu

Trong không khí cả nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, chúng ta cùng GS Vũ Khiêu bàn về Đức trị và Pháp trị trong công tác xây dựng Đảng.