Văn tế truy điệu những lương dân chết đói năm 1945 của Giáo sư Vũ Khiêu

Để tưởng niệm nạn nhân của nạn đói năm 1945, tháng 3 năm 1945, Giáo sư Vũ Khiêu đã viết Văn tế truy điệu những lương dân chết đói làm xúc động lòng người, khúc bi tráng trào dâng nghĩa khí thể hiện truyền thống nhân văn tự ngàn đời của dân tộc còn được lưu truyền cho hôm nay và mãi mãi mai sau.